Profil absolventa Vedlejší specializace „Cestovní ruch“

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

  • uplatnit široké a hluboké znalosti o postavení cestovního ruchu v ekonomice státu a v mezinárodním kontextu;
  • aplikovat komplexní znalost struktury a fungovaní podniků cestovního ruchu;
  • prokazuje komplexní znalosti technologií, resp. technik služeb cestovního ruchu potřebné k řízení podniků cestovního ruchu;
  • vyhodnotit dopady vládních, regionálních a nadnárodních politik na fungovaní podniku cestovního ruchu;
  • samostatně identifikovat faktory ovlivňující fungovaní podniku cestovního ruchu a navrhnout řešení pro optimalizaci hospodářského výsledku;
  • posoudit současný stav v oblasti cestovního ruchu v dané destinaci a navrhnout další rozvoj z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.