Vyučující

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Vedoucí katedry cestovního ruchu od dubna 2022.  Pavel Černý vystudoval VŠE v Praze, bakalářský obor Mezinárodní obchod a magisterský obor Podniková ekonomika a management. Doktorské studium absolvoval v oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na FMV VŠE. Na akademické půdě vyučuje projektové řízení, včetně zaměření na regionální politiku EU, zabývá se problematikou regulací a podpor v podnikatelském prostředí ČR a EU, oblastmi udržitelnosti a cirkularity, ekonomickými a legislativními aspekty obnovitelných zdrojů energie. Zasazuje se o kontinuální propojování akademické sféry s praxí. Vedl akreditační projekty nových studijních programů bakalářského a magisterského studia Turismus a hospitality management, je členem akademického senátu FMV. Působí jako poradce strategického řízení pro soukromý a veřejný sektor se zaměřením na investiční a neinvestiční projekty, projektové řízení, financování projektů ze zdrojů EU a veřejné zakázky, hodnocení ekonomických dopadů. Věnuje se analýze, přípravě a implementaci strategií, zejména v regionálním rozvoji, dále udržitelnému rozvoji v podnikání, lokální energetice a správě nemovitostí. Jako předseda přes 10 let vede Místní akční skupinu Mezilesí, neziskový subjekt v oblasti regionálního rozvoje, působí také v odborných, řídicích a poradních orgánech, v minulosti mj. monitorovacím výboru programu OP PIK. Je trenérem akademických výběrů VŠE v házené.

doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.

doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Garant programů Turismus a hospitality management. Vystudoval Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika a management ve specializaci Cestovní ruch. Titul Ph.D. pak získal na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2017, kde se zabýval vlivem organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Již během doktorského studia vyučoval na ekonomických fakultách ZČU a JČU. Od roku 2022 působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Věnuje se především tématům spojeným s marketingem a managementem v turismu a především destinacích. Je autorem a spoluautorem několika článků v odborných časopisech, příspěvků na odborných vědeckých konferencích a monografií. Je řešitelem či spoluřešitelem řady projektů zaměřených na výzkum nebo aplikaci poznatků do praxe. Během své praxe přednášel na několika zahraničních univerzitách (např. Faculty of Tourism Studies – TURISTICA, Faculty of Tourism – University of Maribor, University of Zielona Góra). Je členem profesních asociací a sdružení (např. SVECR, AIEST).

Ing. Jan Herget, Ph.D.

Ing. Jan Herget, Ph.D.

Vzdělání získal na VŠE. Od r. 2010 vede na Katedře cestovního ruchu kurzy zaměřené na marketing a destinační management. V rámci zahraničních stáží vyučoval v USA, Finsku nebo Rakousku. V průběhu své profesní kariéry vedl marketing cestovní kanceláře Nev-Dama, zastupoval VisitBritain nebo Tyrolsko na českém trhu. Od března 2019 do října 2023 byl ředitelem agentury CzechTourism.

Mgr. Renata Lukášová

Mgr. Renata Lukášová

Je absolventkou Fakulty sociálních studií MUNI. Na Katedře turismu a hospitality vede kurzy zaměřené na interkulturní komunikaci, řízení lidí a MICE. Během své profesní dráhy prošla řadou vedoucích pozic v DMC, hotelu Mandarin Oriental, cateringové společnosti Zátiší Group. V posledních letech se věnuje gastronomii ve vzdělávacím projektu Kulinářské umění. Byla ambasadorkou Food Revolution Jamie Olivera pro Českou republiku, je členkou vzdělávací skupiny mezinárodního hnutí Slow Food, odbornou garantkou think tanku Globopol a ambasadorkou Nadace ZET.

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

Je absolventem VŠE Praha. Na VŠE vede Institut pro udržitelné podnikání, je garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Cestovní ruch. V minulosti mj. působil jako vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí VŠE, pracoval v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR a ve Federálním výboru pro životní prostředí ČSFR. Ve výzkumu v oblasti cestovního ruchu se zabývá zejména problematikou hodnocení environmentálních podmínek v destinacích a efektivností veřejných výdajů na jejich zlepšení. Ve výukové činnosti je znám využíváním ekonomických laboratorních experimentů a případových studií. Přednášel na více než 20 universitách v zahraničí, včetně USA, Austrálie, Číny, Japonska, Indie, Nepálu, Ukrajiny, Portugalska, Slovenska. Je autorem či spoluautorem více než 60 výzkumných studií, více než 50 knih a více než 120 vědeckých časopiseckých článků a příspěvků ve sbornících.

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

Na katedře cestovního ruchu VŠE působí od roku 2022, kde je vyučujícím profilových předmětů. Vystudoval Ekonomickou fakultu se specializací na Ekonomiku podniků cestovního ruchu na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a doktorát získal na Masarykově univerzitě v Brně v oblasti kinantropologie. Zastává pozici šéfredaktora časopisu Studia Turistica a je také editorem časopisu Studia Sportiva. Ve své výzkumné a vědecké práci se zaměřuje především na problematiku environmentálního managementu a jeho využívání v hotelnictví, spokojenost zákazníka v turismu a také se věnuje se sportovnímu diváctví. Je autorem a spoluautorem řady příspěvků v mezinárodních časopisech a konferencích. Je členem profesních organizací AIEST a AHR.

Ing. Martin Vaško, Ph.D.

Ing. Martin Vaško, Ph.D.

Vystudoval na VŠE Vnitřní obchod. Na katedře cestovního ruchu vede kurzy zaměřené na informační technologie. Má zkušenosti s řadou e-learningových projektů. V současné době se specializuje na problematiku online trhu cestovního ruchu a mobilních technologií. Během své profesní kariéry působil v řadě odborných společností jako např. HITA či SVECR. Je členem expertních komisí národních soutěží v oblasti cestovního ruchu (ISSS – Zlatý erb, COT Media – Velká cena cestovního ruchu).

Ing. Zdenka Petrů

Ing. Zdenka Petrů

Na Katedře cestovního ruchu pracuje od roku 1994. Vede zde kurzy managementu cestovních kanceláří a agentur, vyučuje i v anglickém jazyce. Absolvovala stáže na zahraničních univerzitách ve Velké Británii a v USA. Ve výzkumné činnosti se specializuje na problematiku cestovního ruchu pro všechny, je spoluautorkou řady odborných publikací. Je expertem v ISO/TC228 a CEN pro oblast služeb cestovního ruchu.  Má za sebou řadu praktických zkušeností jako průvodce/delegát a pracovník cestovní kanceláře v oblasti obchodu/produkce/marketingu.

Mgr. Miroslav Rončák

Mgr. Miroslav Rončák

Je uznávaným expertem v oblasti udržitelného cestovního ruchu. Svou odbornost získal díky více než 30letým zkušenostem v mezinárodním turistickém průmyslu. 11 let působil jako ředitel zahraničního zastoupení agentury CzechTourism, kde úspěšně reprezentoval Českou republiku na zahraničních trzích. Získal řadu významných ocenění za svůj přínos v marketingu destinací. Nyní se věnuje akademické dráze. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na strategické řízení destinací, problematiku udržitelnosti cestovního ruchu a řešení negativních dopadů turismu. Absolvoval stáže na prestižních zahraničních univerzitách. Působí jako expert pro mezinárodní organizace UNWTO, Evropskou komisi či EBRD. Podílel se na strategických projektech rozvoje turismu v Uzbekistánu, Praze a dalších destinacích. Publikuje v impaktovaných časopisech. Je spoluautorem odborné monografie o problematice overtourismu. Členem vědeckých rad renomovaných institucí. Díky propojení akademické dráhy s bohatými praktickými zkušenostmi patří mezi přední kapacity v oboru udržitelného cestovního ruchu u nás i v zahraničí.

Mgr. Leoš Zavřel

Mgr. Leoš Zavřel

Mgr. Leoš Zavřel působí na Katedře cestovního ruchu jako odborný asistent od roku 2023, s Fakultou mezinárodních vztahů spolupracuje od roku 2019. Podílí se na výuce předmětu Základní analýza a prezentace dat pro turismus a hospitality, kde předává své zkušenosti z praxe. Od roku 2008 se věnuje analýze dat, podílel se na evaluaci projektů a dotačních programů ministerstev a krajských úřadů ČR. Od roku 2015 se specializuje na transformaci a vizualizaci dat, od grafického návrhu až po vývoj interaktivních dashboardů. Má zkušenosti s výukou analytického myšlení, designu reportů a programů Microsoft Excel a Power BI. V roce 2019 se stal Microsoft Certified Solutions Expert pro oblast Data Management and Analytics.

Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA

Bc. Lucie Nencková, Ph.D., MBA

Lucie Nencková se zabývá ve své práci tématem trvale udržitelného rozvoje v mnoha jeho podobách, zejména s ohledem na implementaci principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Dlouhodobě spolupracuje s Místními akčními skupinami Středočeského kraje a angažuje se v pracovních skupinách pro oblast SMART City/Village. Jako spoluautorka se podílela na zpracovávání Strategického rámce v oblasti Smart City, a to při řešení projektu Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR), spolupracovala na Koncepci Smart Cities pro Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a dále na aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030, která byla realizována Středočeským inovačním centrem (SIC).

Spolupracovala – a nadále spolupracuje – při řešení řady výzkumných a inovačních projektů (Interreg, TAČR, CEF, H2020, UNDP). Je aktivní hodnotitelkou projektů Technologické agentury České republiky (TAČR).

V roli konzultantky prosazuje multidisciplinární přístupy a propojování akademické sféry a veřejné správy při řešení všedních i méně všedních (environmentálních) problémů na úrovni občana, dále se věnuje problematice RRI (Responsible Research & Innovation).

Aktivně působí v Institutu pro udržitelné podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hana Blažková, MPhil, PhD

Hana Blažková, MPhil, PhD

Hana Blažková je expertkou v oblasti organizační komunikace s výrazným zaměřením na leadership, přičemž klade důraz na týmové vedení a rozvoj juniorních lídrů. Její specializace zahrnuje organizační a business networking discourse. Hana má zvláštní zájem o komunikační praktiky v networkingu a ve svém výzkumu se intenzivně věnovala minimalistické rhetoric a  personal branding v organizacích založených na referrals jako je například BNI. Navrhuje a vyučuje kurzy networkingu a leadershipu jak pro obchodní profesionály, tak pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze.

V rámci svého výzkumu se věnuje osobní komunikaci v networkingu, referral marketingu a discourse personal branding, zkoumá roli metafory a narativu v personal branding, a zabývá se profesními a skupinovými identitami a Communities of Practice.

Je členkou redakční rady Journal of Business & Management, Asociace pro obchodní komunikaci (ABC) a Mezinárodní asociace pro výzkum a aplikaci metafor (RaAM). Aktivně se účastní práce v síti Discourse in Organizations. Doktorát získala na Univerzitě v Birminghamu.  Tam také působila jako Visiting Scholar, stejně  tak jako později  na Vrije Universiteit v Amsterdamu a University of Antwerp.