Termín odevzdání diplomových prací

Termín odevzdání diplomových prací pro obhajoby v květnu/ červnu 2020

Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 24. dubna 2020 (pátek). Termín odevzdání do sytému InSIS se tedy ani vzhledem k okolnostem nemění, ale bakalářské a diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!