Termín odevzdání diplomových prací

Termín odevzdání diplomových pro obhajoby v září 2020

Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 26. června 2020 (pátek) nejpozději do 23:59 hod.

Bakalářské a diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!