Profil katedry

 

Katedra cestovního ruchu (KCR) je tradičním místem pro přípravu ekonomů specializovaných na problematiku cestovního ruchu v kontextu měnícího se globálního prostředí. Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku 1959. Základními hodnotami oboru jsou respekt k etickému rozměru podnikání, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky ekonomiky. Absolventi se mohou uplatnit ve vrcholovém a středním managementu podniků cestovního ruchu, ve veřejné správě v odděleních, kde se rozhoduje o strategii rozvoje cestovního ruchu v daném území a v centrálních orgánech a organizacích cestovního ruchu jak v České republice, tak i v zahraničí.

V současné době se cestovní ruch vyučuje v bakalářském studijním oboru Cestovní ruch a jako hlavní nebo vedlejší specializace Cestovní ruch v magisterském stupni studia. Studenti s vynikajícími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu problematiky cestovního ruchu v doktorském stupni studia.

Katedra cestovního ruchu zprostředkovává studentům během studia intenzivní kontakt s praxí prostřednictvím výuky v terénu, odborných exkurzí, účastí studentů na vybraných projektech partnerů KCR (CzechTourism, Prague convention bureau, …), přednášek odborníků z praxe, besed se zajímavými osobnostmi apod.

Členové katedry cestovního ruchu se podílí na výuce předmětů v cizích jazycích, kterých se účastní čeští i zahraniční studenti v rámci výměnných pobytů. Na katedře působí hostující zahraniční profesoři například z Eszterházy Károly University, Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Tito profesoři vedou mimosemestrální kurzy a rozšiřují tak znalosti studentů. Členové katedry se také pravidelně podílí na výuce v zahraničí. Mezinárodní dialog vyučujících přispívá k neustálé internacionalizaci a inovaci výuky.

Ve své výzkumné činnosti se členové katedry zaměřují především na tyto oblasti:

  • management a marketing destinací/podniků (mezinárodního a tuzemského) cestovního ruchu
  • nové trendy v (mezinárodním a tuzemském) cestovním ruchu
  • vliv nových/moderních technologií na rozvoj cestovního ruchu
  • vliv mezinárodní ekonomické a politické situace na rozvoj cestovního ruchu
  • environmentální aspekty a udržitelnost rozvoje cestovního ruchu
  • hodnocení politik (EU a národních) v oblasti cestovního ruchu

Členové KCR se pravidelně účastní zasedání významných mezinárodních organizací, jsou zapojeni do řešení mezinárodních i národních výzkumných projektů zaměřených na oblasti cestovního ruchu.