PRAXE

Kurz 2CR312 Praxe v cestovním ruchu

Kurz Praxe si zapisujte až ve chvíli, kdy máte splněný potřebný počet hodin praxe v oboru CR.

  • celkově musíte doložit potvrzením absolvování min. 154 hodiny praxe

Uznání praxe

  • Praxe v podnicích cestovního ruchu: cestovní kanceláře a agentury, stravovací, ubytovací zařízení, informační střediska, organizace destinačního managementu, řídící či neziskové instituce činné v cestovním ruchu (uznání praxe z jiných podniků je v kompetenci garanta kurzu), a to:
    • v ekonomickém/resp. marketingovém úseku daných podniků
    • na pozici odborné obsluhy v přímém kontaktu se zákazníkem (např. referentka cestovní kanceláře, recepční, servírka, průvodce…)
  • Za praxi nelze uznat vykonávání pomocných prací – konkrétně: uklízečka, pokojská, plavčík, pomocná síla v kuchyni, kuchař, animátor apod.
  • Student by měl během praxe rozvinout kompetence týkající se dovedností v oblasti
    • podnikové ekonomiky podniků CR nebo institucí činných v CR
    • provozní stránky podniků CR
    • manažerských dovedností (plánování, řízení týmu, rozhodování, odpovědnost)
    • dovednosti v oblasti marketingu (analýza trhu, užívání nástrojů mkt)
    • ekonomicko-administrativní činnosti (fakturace, objednávky, rezervační systémy…)
    • komunikační dovednosti – komunikace s hostem
    • interkulturní kompetence
    • organizační schopnosti, řešení neočekávaných problémů
  • praxi můžete absolvovat kdykoliv během studia na VŠE (tj. uznají se roky od doby, kdy jste byli ke studiu přijati)
  • praxe může být celá vykonaná v jednom podniku nebo na více místech (počítá se součet hodin z jednotlivých podniků
  • splnění praxe musí být doloženo potvrzením o praxi, a to v originále (kopie či scan potvrzení nebudou uznány)
  • pro potvrzení není předepsaný formulář, v potvrzení musí být uvedeny všechny náležitosti: identifikace podniku, identifikace vaše, rozsah praxe (uvedený počet odpracovaných hodin), náplň práce, podpis a funkce odpovědného pracovníka, razítko organizace. Vhodné je potvrzení na hlavičkovém papíru firmy. Neodevzdávejte své pracovní smlouvy, ty potvrzení nenahradí.
  • praxi můžete absolvovat v ČR nebo/i v zahraničí (pokud máte potvrzení v cizím jazyce běžně užívaném AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ – stačí bez překladu, potvrzení v jiných jazycích je třeba přeložit)
  • potvrzení a zprávy z praxe budou odevzdávat pouze studenti zapsaní v kurzu a pouze v termínu určeném vyučujícím
  • kurz je organizován tak, že během semestru proběhnou 2 setkání (prezentace zpráv z praxí a zhodnocení praxí).

Vzorový plán praxe

  • Plán praxe (cíle, harmonogram)
    • Seznámení s činností podniku
    • Krátké seznámení se všemi podnikovými činnostmi a úseky
    • Stanovení pracovníka odpovědného v podniku za průběh studentovy praxe (zaškolení, řízení, zadávání a kontrola plnění pracovních úkolů, dohled, závěrečné hodnocení studenta)
    • Zaškolení pro konkrétní pracovní pozici
    • Výkon praxe
    • Hodnocení přínosů praxe
  • Kompetence, které by měl student v průběhu praxe rozvinout (student musí v průběhu praxe rozvinout min. 4 z níže jmenovaných kompetencí)

Zpráva z praxe

  • Identifikační údaje studenta
  • Identifikační údaje podniku/instituce, kde praxe probíhala
  • Základní údaje o praxi (pracovní pozice studenta, období praxe)
  • Základní informace o podniku/instituce (právní forma, organizační struktura, obsah a rozsah činnosti, postavení na trhu, strategie rozvoje, používaní mkt. nástrojů, historie podniku…)
  • Soupis činností, které student v průběhu praxe vykonával a jejich popis
  • Výčet kompetencí, které student během praxe rozvinul a v jaké míře
  • Souhrnné hodnocení průběhu a přínosů praxe z pohledu studenta
  • Hodnocení studenta v průběhu praxe přímým nadřízeným