Informace pro studenty k SZZ – program Cestovní ruch CR3_2

Milí studenti,

níže jsou uvedeny upřesňující informace ke Státní zkoušce z programu Cestovní ruch (CR3_2).

Základní informace najdete v sylabu předmětu CR3_2 v Insis.

Zkouška bude trvat 30 – 45 minut a bude se skládat ze dvou částí.

K první části zkoušky si student vylosuje dvojotázku vztahující se k některému z témat oboru (viz sylabus).

  • V odpovědi na jednu otázku (student si zvolí která to bude) student stručně prokáže základní znalost dané problematiky.
  • V odpovědi na druhou otázku by student měl prokázat znalost teoretického rámce a schopnost jeho aplikace v oboru cestovního ruchu.
  • Měl by prokázat, že rozumí ekonomickým a manažerským souvislostem a procesům a jejich specifikům v podnicích a organizacích cestovního ruchu a v destinacích cestovního ruchu a že se orientuje v mezinárodních ekonomických vztazích v oboru.

Druhá část zkoušky bude odbornou rozpravou v rámci vzorových problémových okruhů.

  • Rozprava bude vycházet ze studentem předloženého seznamu kvalitní literatury, kterou přečetl, nebo ze zdařilé seminární práce, kterou student zpracoval v průběhu magisterského studia.
  • Seznam literatury a 1-2 seminární práce student předloží v jednom výtisku při zahájení zkoušky předsedovi
  • Na titulních stránkách seminárních prací je třeba uvést název práce, jméno studenta, e-mail, a ident a název předmětu, ve které byla seminární práce vytvořena.
  • Doporučený počet článků je 5–10 (ideálně by mělo jít o články z časopisů nacházejících se na Web of Science, případně SCOPUS; v seznamu mohou být i kvalitní monografie či kapitoly v nich; pokud existují dostatečně kvalitní české zdroje, mohou být předloženy a diskutovány i ty). Předpokládá se, že v seznamu budou uvedeny podle normy ISO 690.
  • Rozprava bude zahájena velmi stručným představením seminární práce nebo/a článku, které vybere komise (téma, cíl, metoda, výsledky, velmi stručně další poznámky). Následovat bude diskuse (s komisí) řízena předsedou komise nebo některým jejím členem. Vhodné je, aby student měl u zkoušky k dispozici tištěnou nebo alespoň elektronickou verzi článků/monografií/kapitol.

V odpovědi na otázku i v odborné rozpravě má student prokázat schopnost kritického a tvůrčího myšlení, komunikace, chápání etického rozměru a aspektů udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Rovněž by měl prokázat schopnost propojovat poznatky ze studovaného oboru (CR) s poznatky jiných předmětů studovaných na FMV a jinde na VŠE.