Vedlejší specializace Cestovní ruch

Vedlejší specializace Cestovní ruch je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o znalosti potřebné pro podnikatelskou a manažerskou činnost v oblasti cestovního ruchu. Studenti získají široké znalosti o cestovním ruchu z hlediska podnikového, územního, oborového i mezinárodního.

Absolventi specializace získávají znalosti, s nimiž se do hloubky orientují v prostředí cestovních kanceláří a cestovních agentur, ubytovacích a stravovacích zařízení, lázeňských komplexů i kulturně-historických objektů. Jsou seznámeni se specifiky řízení a marketingem podniků cestovního ruchu, dokáží posoudit vývoj a možnosti dalšího rozvoje destinace z pohledu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v podnicích a organizacích cestovního ruchu jak v České republice, tak i v zahraničí.

Jaké jsou výhody vedlejší specializace Cestovní ruch?

• Multioborovost cestovního ruchu – cestovní ruch zasahuje do mnoha dalších oborů a významně je ovlivňuje
• Odborný charakter – na výuce se podílí odborní členové katedry, ale také odborníci z praxe
• Možnost využít znalosti z oboru nejen pro budoucí pracovní, ale i pro soukromé účely
• Neanonymní a úzký kontakt se spolužáky i vyučujícími – cestovní ruch je založen na lidech, jejich vztazích a spolupráci
• Řešení praktických, konkrétních, reálných případových studií pro dokreslení teoretických znalostí
• Odborné exkurze, šetření v terénu

Výstupy z učení

Odborné znalosti
Absolvent je schopen:
• definovat specifika průmyslu cestovního ruchu
• orientovat v základních službách cestovního ruchu
• orientovat se ve strategických dokumentech pro oblast řízení cestovního ruchu ČR
• posoudit základní předpoklady rozvoje cestovního ruchu v destinaci
• charakterizovat činnost stravovacích a ubytovacích zařízení
• porozumět finančnímu řízení podniku cestovního ruchu
• charakterizovat kritéria managementu kvality a kontroly i ve vztahu k ochraně spotřebitele
• analyzovat podmínky pro zahájení a provoz cestovní kanceláře a cestovní agentury
• stanovit cenovou politiku a zpracovávat cenové kalkulace různých typů zájezdů
• vytvořit ekonomický a marketingový plán dle zaměření podniku cestovního ruchu
• definovat pojem spotřebního chování v cestovním ruchu a charakterizovat jeho hlavní trendy
• vyjmenovat a charakterizovat metody marketingového výzkumu využívané v cestovním ruchu
• popsat jednotlivé marketingové nástroje a vysvětlit jejich využití s ohledem na tržní situaci a vybraný cílový tržní segment
• charakterizovat hlavní světové a evropské trhy cestovního ruchu
• řešit praktické případové studie

Odborné dovednosti
Absolvent umí:
• vytvořit koncepční dokument určující rozvoj cestovního ruchu v ČR
• analyzovat předpoklady destinace pro oblast cestovního ruchu z pohledu primární a sekundární nabídky
• sestavit marketingovou strategii rozvoje destinace, vytvářet strategie lobbování při prosazování konkrétních zájmů
• sestavit obchodní program pro různé segmenty hostů
• uplatnit revenue management
• analyzovat a zhodnotit stávající situaci podniku cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu
• vytvořit marketingový plán podniku
• navrhnout marketingové strategie s ohledem na vybraný tržní segment a trh cestovního ruchu

Povinné předměty pro vedlejší specializaci Cestovní ruch:

2CR522 Management stravovacích a ubytovacích zařízení
Předmět umožňuje studentům získat teoretické i praktické znalosti pro řízení stravovacích a ubytovacích zařízení.

2CR523 Management cestovních kanceláří a cestovních agentur
Cílem kurzu je poskytnout studentům teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti organizace a řízení cestovních kanceláří a cestovních agentur.

2CR525 Strategické řízení a rozhodování v cestovním ruchu
Cílem kurzu je seznámit studenty s podstatou strategického řízení a rozhodování v podnicích a destinacích cestovního ruchu. Na příkladech vybraných podniků a destinací cestovního ruchu procvičit uplatňování segmentace hostů, metod marketingového výzkumu a marketingových nástrojů s cílem optimalizovat hospodářské výsledky, zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a uplatnit se na zahraničních trzích cestovního ruchu.

2CR526 Speciální seminář
Předmět učí studenty používat poznatky a dovednosti z předchozích kurzů. V rámci speciálního semináře mají studenti možnost se zapojit do vědecké práce katedry a ověřit si teoretické poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe.

2CR528 Cestovní ruch
Cílem kurzu je přiblížit posluchačům cestovní ruch jako důležitý faktor rozvoje národního hospodářství, rozvoje regionů a důležitou součást spotřeby obyvatelstva. Seznámit je s hlavními předpoklady rozvoje cestovního ruchu, faktory, které ovlivňují jeho rozvoj a základními službami podniků cestovního ruchu. Naučit posluchače analyzovat území z hlediska rozvoje cestovního ruchu a hodnotit předpoklady jeho rozvoje v jednotlivých regionech České republiky

Podrobnosti o předmětech najdete v InSis.