Termíny SZZ Vedlejší specializace „Cestovní ruch“

V E D L E J Š Í   S P E C I A L I Z A C E  „C E S T O V N Í   R U C H“

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA  – ident 2CR+2CR2

 

 

 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident 2CR – SZZ Vedlejší specializace CESTOVNÍ RUCH (platí pro studenty, kteří zahájili studium dříve než v LS 2019/2020)

Ident 2CR2 –  Souborná zkouška z vedlejší specializace CESTOVNÍ RUCH (platí pro studenty, kteří zahájili studium od LS 2019/2020)

Státní závěrečnou zkoušku a Soubornou zkoušku z Vedlejší specializace „Cestovní ruch“ musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro LS 2019/2020.

Až se budete přihlašovat na zkoušky a obhajoby, vždy se podívejte zda u termínu, na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: V. Burešová

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .