Termíny SZZ Vedlejší specializace „Cestovní ruch“

V E D L E J Š Í   S P E C I A L I Z A C E  „C E S T O V N Í   R U C H“

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

09. 09. 2019 od 9,00 hod., SB225 komise: doc. Vaníček, Ing. Kvítková, Ing.Vaško

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry – max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.

 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident 2CR – platí pro studenty Vedlejší specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident 2ODP – platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci, ať samostatně nebo společně s Vedlejší specializací.

Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu DP musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro ZS 2019/2020.

Až se budete přihlašovat na zkoušky a obhajoby, vždy se podívejte zda u termínu, na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: V. Burešová

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .