Termíny SZZ Hlavní specializace „Cestovní ruch“

H L A V N Í   S P E C I A L I Z A C E  „C E S T O V N Í   R U C H“

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ  ZKOUŠKA

11.09.2020 od 9.00 hod., m.č. RB 112

 

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

10.09.2020 od 9.00 hod., m.č. RB 112

 

 

Změna průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací

Katedra cestovního ruchu nabízí od ledna 2014 možnost využít při obhajobách diplomových a bakalářských prací prezentace v PowerPointu, která by měla splňovat následující kritéria:

1) délka prezentace je omezena na 10 minut,

2) struktura prezentace musí obsahovat cíle práce, použité metody, výstupy a hlavní závěry – max. 5 snímků prezentace,

3) prezentaci je nutné předložit příslušné komisi v den konání obhajoby na flashdisku.

 

Přihlašování přes InSIS a to následovně:

Ident CR3_1 – platí pro studenty Hlavní specializace CESTOVNÍ RUCH studující v plánu E

Ident 2ODP – platí pro studenty, kteří obhajují diplomovou práci ať samostatně nebo společně s Hlavní specializací.

Je nutné mít jak státní závěrečnou zkoušku, tak obhajobu DP registrovanou jako mimosemestrální kurz pro ZS 2020/2021.

Až se budete přihlašovat na státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP, vždy se podívejte zda u termínu, na který se přihlašujete je uvedeno Vypsal: V. Burešová.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

od ZS 2012/2013 se na FMV ruší potvrzování registračních listů na státní závěrečné zkoušky. Studenti budou nově disponovat pouze potvrzením z InSIS (studijní referentkou schválená žádost o kontrolu splnění studijního plánu). Toto potvrzení si student sám z InSIS vytiskne a předloží příslušné komisi v den konání státní závěrečné zkoušky .