Vyučující

Ing. Pavel Černý

Ing. Pavel Černý

Vedoucí katedry cestovního ruchu. Na FMV VŠE působí od roku 2015, přednáší a cvičí Projektový management fondů EU. Na fakultě zastával také pozici koordinátora projektu ESF I. Je vedoucím manažerem SCLLD Místní akční skupiny mezilesí. Dlouhodobě se zabývá problematikou práva v podnikatelském prostředí ČR a EU, včetně nových trendů soukromého a veřejného práva v tomto prostředí. Dále se věnuje oblasti udržitelnosti a cirkularity ve vztahu k vybraným ekonomickým a legislativním aspektům obnovitelných zdrojů energie.

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry. Vzdělání získala na VŠE. Zabývá se trendy světového cestovního ruchu a postavením ČR na mezinárodním trhu. Podílí se na mezinárodních projektech modernizace vzdělávání odborníků v turismu a řídí mezinárodní projekt Metodologie interpretace kulturního dědictví. Je členkou prestižní mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST. V průběhu své předchozí profesní kariéry pracovala v kongresovém oddělení České vědeckotechnické společnosti, vedla oddělení pro spolupráci s regiony v České centrále cestovního ruchu a vytvářela první webovou prezentaci České republiky. Preferuje aktivní metody výuky, studijní cesty a práci v terénu. Je na cestě do Santiaga de Compostela.

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Vzdělání získala na VŠE. Od r. 2018 vede na Katedře cestovního ruchu kurzy zaměřené na ubytovací a stravovací služby. Během své předchozí profesní kariéry se zabývala cestovním ruchem v různých vzdělávacích institucích.  Díky svému působení na pozici starostky a v neziskovém sektoru se angažuje v charitativních projektech a společenské odpovědnosti firem.

doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.

doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.

Na VŠE Praha pracoval nejprve na Katedře ekonomiky průmyslu, později na Katedře ekonomiky životního prostředí. V současnosti působí na Katedře cestovního ruchu a na Institutu pro udržitelné podnikání. Dlouhodobě se věnuje ve výzkumu i výuce problematice udržitelného rozvoje a regionální politiky. Zapojen do řady vědecko-výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu. Na svém kontě má bohatou vědeckou publikační činnost.

Ing. Jan Herget, Ph.D.

Ing. Jan Herget, Ph.D.

Vzdělání získal na VŠE. Od r. 2010 vede na Katedře cestovního ruchu kurzy zaměřené na marketing a destinační management. V rámci zahraničních stáží vyučoval v USA, Finsku nebo Rakousku. V průběhu své profesní kariéry vedl marketing cestovní kanceláře Nev-Dama, zastupoval VisitBritain nebo Tyrolsko na českém trhu. Od března 2019 je ředitelem agentury CzechTourism.

Ing. Kateřina Chaloupková

Ing. Kateřina Chaloupková

Vzdělání získala na VŠE. Od roku 2020 působí na katedře jako odborná asistentka. V rámci výuky a svého doktorského studia se věnuje oblasti cestovního ruchu České republiky, novým technologiím, bariérám rozvoje cestovního ruchu, legislativnímu vývoji a vlivu institucionálního prostředí na podnikatele v oboru. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků ve vědeckých a recenzovaných časopisech, a v profesních časopisech TTG Czech Republic a C.O.T. Business. V průběhu své profesní kariéry v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur pracovala na pozici výkonné ředitelky, byla pověřena pro komunikaci s médii a spolupodílela se na organizaci mezinárodních veletrhů a celostátních kongresů v ČR i v zahraničí. Rovněž byla členkou specializovaného výboru Destination and Sustainability Committee mezinárodní asociace ECTAA. Od roku 2017 se vrátila do rodinné cestovní kanceláře.

 

Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Vystudoval Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika a management ve specializaci Cestovní ruch. Titul Ph.D. pak získal na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni získal v roce 2017, kde se zabýval vlivem organizací destinačního managementu na rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Již během doktorského studia vyučoval na ekonomických fakultách ZČU a JČU. Od roku 2022 působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Věnuje se především tématům spojeným s marketingem a managementem v turismu a především destinacích. Je autorem a spoluautorem několika článků v odborných časopisech a příspěvků na odborných vědeckých konferencích. Je také řešitelem či spoluřešitelem řady projektů zaměřených na výzkum nebo aplikaci poznatků do praxe. Během své praxe přednášel na několika zahraničních pracovištích (např. Faculty of Tourism Studies – TURISTICA, Faculty of Tourism – University of Maribor, University of Zielona Góra). Je členem profesních asociací a sdružení (např. SVECR, AIEST). Od jara 2022 je vedoucím Institutu turismu na CzechTourism.

Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D.

Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D.

Zaměřuje se na marketing v cestovním ruchu, online marketing a moderní trendy v komunikaci. Díky bohatým zkušenostem z praxe pokrývá svými znalostmi oblast hotelnictví, cestovních kanceláří a částečně destinačního marketingu. Ve výzkumu se aktuálně zaměřuje na sociální sítě a online reputation management. S katedrou cestovního ruchu externě spolupracuje od roku 2006 a od roku 2016 vyučuje kurz marketingu v cestovním ruchu, online marketingu a management stravovacích a ubytovacích služeb.

Ing. Zdenka Petrů

Ing. Zdenka Petrů

Na Katedře cestovního ruchu pracuje od roku 1994. Vede zde kurzy managementu cestovních kanceláří a agentur, vyučuje i v anglickém jazyce. Absolvovala stáže na zahraničních univerzitách ve Velké Británii a v USA. Ve výzkumné činnosti se specializuje na problematiku cestovního ruchu pro všechny, je spoluautorkou řady odborných publikací. Je expertem v ISO/TC228 a CEN pro oblast služeb cestovního ruchu.  Má za sebou řadu praktických zkušeností jako průvodce/delegát a pracovník cestovní kanceláře v oblasti obchodu/produkce/marketingu.

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.

Je absolventem VŠE Praha. Na VŠE vede Institut pro udržitelné podnikání, je garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Cestovní ruch. V minulosti mj. působil jako vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí VŠE, pracoval v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR a ve Federálním výboru pro životní prostředí ČSFR. Ve výzkumu v oblasti cestovního ruchu se zabývá zejména problematikou hodnocení environmentálních podmínek v destinacích a efektivností veřejných výdajů na jejich zlepšení. Ve výukové činnosti je znám využíváním ekonomických laboratorních experimentů a případových studií. Přednášel na více než 20 universitách v zahraničí, včetně USA, Austrálie, Číny, Japonska, Indie, Nepálu, Ukrajiny, Portugalska, Slovenska. Je autorem či spoluautorem více než 60 výzkumných studií, více než 50 knih a více než 120 vědeckých časopiseckých článků a příspěvků ve sbornících.

doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Vzdělání získal na Univerzitě Karlově, kde se v roce 2011 též habilitoval. Na Katedře cestovního ruchu působí od roku 2019. Přednáší v kursech orientovaných na vývoj cestovního ruchu, dopravu a mezinárodní cestovní ruch. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj cestovního ruchu.

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

Angažuje se ve výuce cestovního ruchu od roku 1990. Od roku 2018 působí na VŠE na Katedře cestovního ruchu. Zaměřuje se především na marketing a marketingový výzkum v oblasti cestovního ruchu, strategické plánování a projektový management v cestovním ruchu a destinační management Jeho nejoblíbenější oblast je kulturní cestovní ruch, především kulturní dědictví a cestovní ruch.  V průběhu své praxe přednášel na 15 univerzitách v Evropě.

Ing. Martin Vaško, Ph.D.

Ing. Martin Vaško, Ph.D.

Vystudoval na VŠE Vnitřní obchod. Na katedře cestovního ruchu vede kurzy zaměřené na informační technologie. Má zkušenosti s řadou e-learningových projektů. V současné době se specializuje na problematiku online trhu cestovního ruchu a mobilních technologií. Během své profesní kariéry působil v řadě odborných společností jako např. HITA či SVECR. Je členem expertních komisí národních soutěží v oblasti cestovního ruchu (ISSS – Zlatý erb, COT Media – Velká cena cestovního ruchu).