Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019

Dle Opatření děkana FMV 4/2018   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 28. 6. 2019 (pátek) do 23:59 hod.

Termín odevzdání tištěných bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v září 2019 je stanoven rovněž na 28. 6. 2019 (pátek). V tomto termínu se kvalifikační práce odevzdávají ve 2 písemných vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát Katedry cestovního ruchu m. č. 241NB od 08.30. do 11.30 hod.

Spolu s prací prosím přineste také vytištěný e-mail, který Vám přijde automaticky po vložení DP, BP do systému InSIS. Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!

Kvalifikační práce je možné odevzdávat také dříve než ve stanoveném termínu. Pokud nebudete moci z nějakého důvodu kvalifikační práci v daném termínu odevzdat je možné, aby ji za vás odevzdal někdo jiný, ale musí splňovat tyto náležitosti: práce musí být 2x podepsána, v práci musí být na volném listu vložen e-mail, který potvrzuje korektní vložení práce do systému InSIS.