Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v květnu/červnu 2020 – aktuální info

Termín odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v květnu/červnu 2020

Dle Opatření děkana FMV 3/2019   je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 24. dubna 2020 (pátek). Termín odevzdání do sytému InSIS se tedy ani vzhledem k okolnostem nemění, ale bakalářské a diplomové práce se  budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS.

Do InSIS byla doplněna věta, která při odevzdání elektronické verze práce stvrdí obsah prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo. Touto akcí se nahrazuje podpis v InSIS v průběhu odevzdávání.

Téma odevzdané práce musí být identické s tématem uvedeným v Zadání kvalifikační práce, v případě, že tomu tak není, nelze kvalifikační práci odevzdat!